Титульний аркуш

22.04.2020    
(дата реєстрації емітентом електронного документа)    
2    
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)    
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Генеральний Директор       Стерпул Григорiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Житлопромбуд-8"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 05409952
4. Місцезнаходження емітента 54022 Миколаївська область район Корабельний м.Миколаїв Толстого, 2б
5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0512 550181 0512 550181
6. Адреса електронної пошти sterpul57@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 17.04.2020
Рiшенням Наглядової ради (Протокол б/н вiд 17.04.2020)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.smu8.net   22.04.2020
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. X
7. Судові справи емітента. X
8. Штрафні санкції емітента. X
9. Опис бізнесу. X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X
1) інформація про органи управління; X
2) інформація про посадових осіб емітента; X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X
2) інформація про розвиток емітента; X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; X
4) звіт про корпоративне управління: X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X
інформація про наглядову раду; X
інформація про виконавчий орган; X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X
повноваження посадових осіб емітента. X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: X
1) інформація про випуски акцій емітента; X
2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
3) інформація про зобов'язання емітента; X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X
Примітки Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Житлопромбуд-8"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ № 731791
3. Дата проведення державної реєстрації 02.11.1994
4. Територія (область) Миколаївська область
5. Статутний капітал (грн) 108638.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 204
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
42.99 БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н. В. І. У.
43.21 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Укрсиббанк"
2) МФО банку 351005
3) Поточний рахунок UA873510050000026005571727300
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті немає
5) МФО банку немає
6) Поточний рахунок немає

12. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Миколаївбудавто"
2) організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) код за ЄДРПОУ33133066
4) місцезнаходження54022, Миколаївська обл., мiсто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 2 Б
5) описЧастка емiтента становить 20%, що в грошовому виразi складає 5125,00 гривень, внесок здiйснено грошовими коштами. Емiтент має права визначенi статутом Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Миколаївбудавто" та законодавством України.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменування"Будівельник"
2) місцезнаходженняУКРАЇНА 54022 Миколаївська область Корабельний район м. Миколаїв вул. Толстого, 2-Б
3) описФункції, права та обов'язки структурних підрозділів визначаються положеннями про них. Структурні підрозділи дозволяють організувати надання будівельних послуг у комплексі. Змiни в органiзацiйнiй структурi ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не вiдбувалися.
1) найменування"Спецмонтаж"
2) місцезнаходженняУКРАЇНА 54022 Миколаївська область Корабельний район м.Миколаїв вул. Толстого, 2-Б
3) описСтруктурні підрозділи дозволяють організувати надання будівельних послуг у комплексі. Змiни в органiзацiйнiй структурi ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не вiдбувалися.
1) найменування"Опоряджувальник"
2) місцезнаходженняУКРАЇНА 54022 Миколаївська область Корабельний район м.Миколаїв вул. Толстого, 2-Б
3) описСтруктурні підрозділи дозволяють організувати надання будівельних послуг у комплексі. Змiни в органiзацiйнiй структурi ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не вiдбувалися.
1) найменування"Вимірювальна лабораторія"
2) місцезнаходженняУКРАЇНА 54022 Миколаївська область Корабельний район м.Миколаїв вул. Толстого, 2-Б
3) описСтруктурні підрозділи дозволяють організувати надання будівельних послуг у комплексі. Змiни в органiзацiйнiй структурi ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не вiдбувалися.

16. Судові справи емітента

N з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи
1 2 3 4 5 6 7 8
1915/940/18 від 27.08.2018Господарський суд Миколаївської областіПрАТ "БК "Житлопромбуд-8"КП "Миколаївський міжнародний аеропорт"Немає43 263 414,86 грн.Розглянуто
ПриміткиПро стягнення з Комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради 43 263 414,86 грн. вартості безпідставно отриманих невідємних поліпшень, товарів, матеріалів, устаткування, робіт та послуг.

17. Штрафні санкції емітента

N з/п Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання
1 2 3 4 5
1Постанова №056761 13.12.2018Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській областіАдміністративно-господарський штрафвиконано
ПриміткиАдміністративно-господарський штраф - 1700,00 грн.
2Постанова №056762 13.12.2018Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській областіАдміністративно-господарський штрафвиконано
ПриміткиАдміністративно-господарський штраф - 1700,00 грн.
3Акт № 0011778 15.03.2019Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській областіАдміністративно-господарський штрафвиконано
ПриміткиАдміністративно-господарський штраф - 10 833,00 грн.
4Постанова №095973 28.03.2019Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській областіАдміністративно-господарський штрафвиконано
ПриміткиАдміністративно-господарський штраф - 1700,00 грн.
5Постанова №095997 04.04.2019Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській областіАдміністративно-господарський штрафвиконано
ПриміткиАдміністративно-господарський штраф - 1700,00 грн.
6Постанова №12120 11.04.2019Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській областіАдміністративно-господарський штрафвиконано
ПриміткиАдміністративно-господарський штраф - 1700,00 грн.
7Акт №0006667 30.05.2019Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській областіАдміністративно-господарський штрафвиконано
ПриміткиАдміністративно-господарський штраф - 1637,00 грн.
8Постанова № 121208 04.07.2019Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській областіАдміністративно-господарський штрафвиконано
ПриміткиАдміністративно-господарський штраф - 1700,00 грн.
9Акт № 0006902 30.07.2019Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській областіАдміністративно-господарський штрафвиконано
ПриміткиАдміністративно-господарський штраф - 134 грн.
10Акт № 0006903 30.07.2019Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській областіАдміністративно-господарський штрафвиконано
ПриміткиАдміністративно-господарський штраф - 134 грн.
11Акт №0006880 30.07.2019Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській областіАдміністративно-господарський штрафвиконано
ПриміткиАдміністративно-господарський штраф - 134 грн.
12Акт № 0006936 03.12.2019Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській областіАдміністративно-господарський штрафвиконано
ПриміткиАдміністративно-господарський штраф - 141 грн.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство має відокремлені структурні підрозділи "Будівельник", "Спецмонтаж", "Опоряджувальник", "Вимірювальна лабораторія", місцезнаходження яких: м. Миколаїв, вул. Толстого, 2-Б, що відповідає місцезнаходженню товариства. Функції, права та обов'язки структурних підрозділів визначаються положеннями про них. Структурні підрозділи дозволяють організувати надання будівельних послуг у комплексі. Змiни в органiзацiйнiй структурi ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не вiдбувалися.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 198. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiстникiв (осiб) - 1. Чiсельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного рабочого часу (дня, тижня) (осiб) - 5. Фонд оплати праці - 23326 тис.грн. У звітному 2019 році порівняно з 2018 роком відбулося збільшення фонду оплати праці на 6835 тис.грн.
Кадрова полiтика Товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченнi кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачає виконання таких основних функцiй: набiр та формування необхiдних категорiй персоналу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi; забезпечення соціальної захищеностi персоналу Товариства.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент належить до об'єднань:
-Українська Державна Будiвельна Корпорацiя, 02002 м. Київ, вул. М.Раскової, 23. Українська державна будiвельна корпорацiя створена з метою об'єднання будiвельних органiзацiй України, сприянню їх взаємодiї i спiвробiтництва. ПрАТ "БК"Житлопромбуд-8" входить до складу Корпорацiї з 2005 року i є активним її членом.
-Будiвельна палата України, 02002 м. Київ, вул. М.Раскової, 23. Будiвельна Палата України створена з метою сприяння створенню в Українi сприятливих умов для ведення пiдприємницької дiяльностi у сферi будiвництва, забезпечення розробки та впровадження правил професiйної етики на вiтчизняному будвельному ринку, здiйснення регулятивних функцiй на вiтчизняному будiвельному ринку на засадах самоврядування, захист iнтересiв членiв Палати в питаннях їх взаємодiї з органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування тощо. ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" є дiйсним членом Будiвельної палати України з 2006 року, одним iз засновникiв Палати. Керiвник ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" є Повноважним представником БПУ у Миколаївськiй областi.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика пiдприємства визначена наказом керiвника. Протягом 2019 року облiкова полiтика не змiнювалася. Метод нарахування амортизацiї ОЗ згiдно податкового законодавства. Метод нарахування зносу нематерiальних активiв - виробничий. Оцінка майбутніх грошових потоків від активів для цілей зменшення їх корисності проводиться на підставі довгострокових фінансових планів підприємства. Фінансові активи, набуті в результаті систематичних операцій, визнаються на дату виконання контракту. Визнання та відображення в обліку доходів та витрат здійснюється згідно принципу нарахування та вiдповiдностi та згідно вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Пiдприємство займається будiвництвом та ремонтом житлових будинкiв, промислових та iнших об'єктiв, виготовленням металевих конструкцiй, залiзобетонних виробiв тощо. У 2019 р. ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" одержано чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на суму 400539,00 тис.грн., експорт продукції не здійснювався. Основним ринком збуту продукції (товарів, робіт, послуг) є південний регіон України, основними клієнтами товариства є підприємства цього регіону, серед яких ТОВ "Сандора" ФГ "Органік Сістемс", ТОВ "Вітряний парк Причорноморський", ПрАТ "Вітряний парк Очаківський". В перспективі планується освоєння ринків збуту продукції (товарів, робіт, послуг)інших регіонів України. Наявність довготривалих контрактів та планування виконання робіт (послуг) дозволяє товариству уникати сезонної залежності, товариством створюються цеха по виробництву продукції будівельного напрямку з використанням сировини вітчизняного походження. Будівельна сфера діяльності товариства має високий рівень небезпеки виникнення різноманітних форс-мажорних обставин та ситуацій, які пов'язані із виконанням різноманітних будівельних робіт та складними виробничими процесами, з метою зниження яких розроблюються та застосовуються відповідні плани, які передбачають виконання таких завдань як: управління ризиками та мотиваційне регулювання. Постачальників сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, товариство не має.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Протягом 2019 року надiйшло основних засобiв на 7428,00 тис. грн. по первiснiй вартостi. Відчуження активів не відбувалося. Значних інвестицій не передбачається.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби пiдприємства складаються з ОЗ виробничого призначення та невиробничого призначення, орендованих ОЗ немає. Екологічні питання не мають впливу на реалізацію продукції, використання активів дорожчає за рахунок значного підвищення цін на утримання приміщень комунальними службами міста. Обмежень у використаннi основних засобiв немає. Активи підприємства утримуються на правах власності. Пiдприємство має свою виробничу базу до складу якої входять деревообробний цех, цех виробiв з ПВХ, цех металоконструкцiй, цех тротуарної плитки, розчинобетонний вузол та iн. Виробничi потужності завантаженнi на вiсiмдесят вісім вiдсоткiв. Бiльшiсть основних засобiв знаходиться на виробничiй базi за адресою: м. Миколаїв, вул. Толстого, 2-Б. Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Фактори, якi впливають на дiяльнiсть та дiлову активнiсть товариства пов'язанi з проблемами економiки держави, як у фiнансовiй, банкiвськiй, податковiй, так i в соцiальнiй та полiтичнiй сферах, а саме: непослiдовнiсть втiлення в життя економiчної полiтики, недосконалiсть законодавчої та нормативної бази; iнфляцiйнi процеси; нестабiльнiсть податкового законодавства та його навантаження i таке iнше, що не дає змоги планувати дiяльнiсть. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень-високий.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi пiдприємства вiдбувається за рахунок власного капiталу та залучених кредитних ресурсів. Власний капiтал товариства станом на 31.12.2019 р. є позитивним і складає 102518,00 тис. грн.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
У 2019 році Товариство не мало укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
На 2020 рiк товариство зберiгає задачу не допустити скорочення досягнутого рiвня реалiзацiї та забезпечити беззбитковiсть за рахунок: - пошуку обсягiв ремонтних та будiвельних робiт у громадському секторi, надання послуг промисловим пiдприємствам областi; - оптимiзацiї структури матерiально- технiчної бази, подальшого вдосконалення органiзацiї i оплати працi, економiї та ефективного використання ресурсів.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У звiтному роцi товариство дослiджень i розробок не проводило.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
Загальні збори акціонерівВiдповiдно до ст. 34 Закону України "Про акцiонернi товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Акціонери включені до перелiку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.
Наглядова радаКількість членів наглядової ради Товариства разом з Головою наглядової ради становить не меньше 3 (трьох) осіб.Голова Наглядової ради - Стерпул Олександр Григорович;
Член Наглядової ради - Авдєєва Олена Григорiвна;
Член Наглядової ради - Стерпул Iван Iванович.
Одноосібний - Генеральний директор- Генеральний директор
- Перший заступник Генерального директора;
- Директор виконавчий;
- Заступник Генерального директора з виробничих питань;
- Заступник Генерального директора з економічних питань;
- Заступник Генерального директора з комерційних питань;
Генеральний директор - Стерпул Григорій Іванович
РевізорРевізорГолота Лiдiя Iванiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1. Посада.Генеральний Директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.Стерпул Григорiй Iванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.1957
5. Освіта**.вища
6. Стаж роботи (років)**.28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.Будівельно Монтажне Управління-8 05409952 головний iнженер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.29.03.2013 до переобрання
9. Опис.
Генеральний Директор - одноосiбний виконавчий орган з повноваженнями згiдно Статуту. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не було. Заробітна плата за 2019 рік - 268805,00 грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелік посад, які обіймала особа протягом останній 5-ти років: Генеральний Директор.
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.Авдєєва Олена Григорiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.1982
5. Освіта**.вища
6. Стаж роботи (років)**.12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" 05409952 Перший заступник голови правління
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.19.04.2019 на 3 роки
9. Опис.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не було. В якості члена Наглядової ради винагороду не отримує. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа є акціонером товариства. Перелік посад, які обіймала особа протягом останній 5-ти років: Перший заступник голови правління, Член Наглядової ради.
1. Посада.Ревiзор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.Голота Лiдiя Iванiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.1946
5. Освіта**.середня-технічна
6. Стаж роботи (років)**.39
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.Будівельно Монтажне Управління-8 05409952 економіст
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.17.04.2018 на 5 років
9. Опис.
Ревiзор - одноосiбний контролюючий орган емiтента з повноваженнями згiдно Статуту товариства. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не було. В якості Ревізора винагороду не отримує. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелік посад, які обіймала особа протягом останній 5-ти років: економіст, ревізор, завідувач господарством.
1. Посада.Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.Стерпул Олександр Григорович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.1985
5. Освіта**.вища
6. Стаж роботи (років)**.10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" 05409952 начальник структурного підрозділу "Будівельник"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.19.04.2019 на 3 роки
9. Опис.
Повноваження Голови Наглядової ради - згiдно Статуту товариства. Судимостей за посадовi та корисливi злочини не було. В якості Голови Наглядової ради винагороду не отримує. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа є акціонером товариства. Перелік посад, які обіймала особа протягом останній 5-ти років: начальник структурного підрозділу "Будівельник", Голова Наглядової ради.
1. Посада.Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.Боброва Наталiя Вiкторiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.1983
5. Освіта**.вища
6. Стаж роботи (років)**.15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. ТОВ БК "Укринвестбуд", 34852187, директор директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.22.04.2008 Призначена за наказом безстроково
9. Опис.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не було. Заробітна плата за 2019 рік - 222997,58 грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелік посад, які обіймала особа протягом останній 5-ти років: директор ТОВ БК "Укринвестбуд", код ЄДРПОУ 34852187, місцезнаходження: 54028, м. Миколаїв, вулиця Гмирьова, будинок 14, головний бухгалтер.
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.Стерпул Iван Iванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.1969
5. Освіта**.вища
6. Стаж роботи (років)**.13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.ТОВ "Миколаївбудавто" 33133066 директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.19.04.2019 на 3 роки
9. Опис.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не було. Дiє як уповноважена особа акцiонера. Посадова особа є представником акціонера товариства Стерпул Григорія Івановича. В якості члена Наглядової ради винагороду не отримує. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелік посад, які обіймала особа протягом останній 5-ти років: директор ТОВ "Миколаївбудавто", 33133066, місцезнаходження: 54022, Миколаївська обл., мiсто Миколаїв, вул. Толстого, будинок 2 Б, член Наглядової ради, організатор з постачання.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Генеральний ДиректорСтерпул Григорiй Iванович8786380.88878630
Член Наглядової радиАвдєєва Олена Григорiвна95928.8293230729695920
Голова Наглядової радиСтерпул Олександр Григорович105429.7105420
Усього10799799.409967046521079970

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Юридичнi особи - засновники вiдсутнi 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Стерпул Григорiй Iванович 80.876900000000
Стерпул Олександр Григорович 9.703800000000
Авдєєва Олена Григорiвна 8.829300000000
Похилюк Микола Борисович 0.551400000000
Машарова Марiя Петрiвна 0.038700000000
Усього100.000100000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В перспективі планується освоєння ринків збуту продукції (товарів, робіт, послуг) інших регіонів України. Наявність довготривалих контрактів та планування виконання робіт (послуг) дозволяє товариству уникати сезонної залежності, товариством створюються цеха по виробництву продукції будівельного напрямку з використанням сировини вітчизняного походження.

2. Інформація про розвиток емітента.

На 2020 рiк товариство зберiгає задачу не допустити скорочення досягнутого рiвня реалiзацiї та забезпечити беззбитковiсть за рахунок: - пошуку обсягiв ремонтних та будiвельних робiт у громадському секторi, надання послуг промисловим пiдприємствам областi; - оптимiзацiї структури матерiально- технiчної бази, подальшого вдосконалення органiзацiї i оплати працi, економiї та ефективного використання ресурсів.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Деривативи або провочини щодо похідних цінних паперів емітент протягом звітного періоду не здійснював.


1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

В діяльності емітента страхування фінансових ризиків, у т.ч. з використанням операції хеджування не використовуються.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв вiдсутня.


4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Житлопромбуд-8" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки принципи чи кодекс корпоративного управління в товаристві не приймався (не затверджувався).

3) Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівчерговіпозачергові
X
Дата проведення19.04.2019
Кворум зборів100
ОписРiчнi загальнi збори акцiонерiв проведено 19.04.2019р. Питання, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора товариства за 2018 фiнансовий рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзораза 2018 рiк. 4. Розгляд звiту про дiяльнiсть Наглядової ради товариства за 2018 фiнансовий рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 5. Розгляд звiту Генерального директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 фiнансовий рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 6. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2018 фiнансовий рiк. 8. Затвердження порядку розподiлу прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) товариства за 2018 фiнансовий рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 9. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради товариства. 10. Про обрання членiв Наглядової ради товариства. 11. Обрання Голови наглядової ради товариства з числа обраних членiв наглядової ради. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися мiж товариством та обраними членами та Головою Наглядової ради, а також обрання особи, яка буде уповноважена вiд iменi товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами та Головою Наглядової ради. 13. Про затвердження нової редакцiї статуту товариства. 14. Про призначення уповноваженої особи на пiдписання статуту товариства у новiй редакцiї та проведення державної реєстрацiї статуту товариства у новiй редакцiї. 15. Затвердження у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв товариства, Положення про Наглядову раду товариства, Положення про ревiзора товариства, Положення про Виконавчий орган товариства. 16. Попереднє схвалення значних правочинiв. Прийнятi рiшення: 1) Обрати головою лiчильної комiсiї Каратай Ганну Вiкторiвну, яка не являється акцiонером, секретарем лiчильної комiсiї обрати Туз Iрину Володимирiвну. Надати повноваження пiдрахунку голосiв на загальних зборах акцiонерiв Каратай Ганнi Вiкторiвнi та Туз Iринi Володимирiвнi з одночасним внесенням результатiв голосування до протоколу зборiв. 2) Обрати головою рiчних загальних зборiв ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" - Стерпул Григорiя Iвановича, секретарем рiчних загальних зборiв ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" - Стерпул Олександра Григоровича. 3) Звiт та висновок ревiзора товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк затвердити, та на пiдставi звiту про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк роботу ревiзора товариства визнати задовiльною. 4) Затвердити звiт за 2018 рiк про дiяльнiсть Наглядової ради ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" та заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" за 2018 рiк визнати задовiльною. 5) Затвердити звiт про дiяльнiсть Генерального директора ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" за 2018 рiк та заходи за результатами його розгляду. Роботу Генерального директора ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" за 2018 рiк визнати задовiльною. 6) Затвердити висновки зовнiшнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду. 7) Затвердити рiчний звiт та баланс ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" за 2018 фiнансовий рiк. 8) Чистий прибуток товариства у повному обсязi (3042 тисяч гривень) направити на розвиток виробництва. Виплату дивiдендiв за 2018 фiнансовий рiк не здiйснювати. 9) Припинити з 19.04.2019 року повноваження членiв Наглядової ради товариства, а саме - голови Наглядової ради Стерпул Олександра Григоровича, члена Наглядової ради Авдєєвої Олени Григорiвни, члена Наглядової ради Стерпул Iвана Iвановича, в зв'язку з закiнченням термiну обрання. 10) Обрати Стерпул Олександра Григоровича, Авдєєву Олену Григорiвну, Стерпул Iвана Iвановича строком на три роки з 19.04.2019 року членами Наглядової ради. 11) Обрати Головою Наглядової ради Стерпул Олександра Григоровича. 12) Надати повноваження генеральному директору ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" Стерпул Григорiю Iвановичу на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами та Головою Наглядової ради. 13) Затвердити нову редакцiю Статуту ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8". 14) Надати повноваження на пiдписання нової редакцiї Статуту головi рiчних загальних зборiв акцiонерiв та секретарю рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Провести державну реєстрацiю змiн до Статуту (нової редакцiї) та вiдомостей,що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзични хосiб - пiдприємцiв та громадських формувань. Генеральному директору Товариства визначити особу, яка уповноважена подавати та пiдписувати документи для державної реєстрацiї. 15) Затвердити у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв товариства, Положення про Наглядову раду товариства, Положення про ревiзора товариства, Положення про Виконавчий орган товариства. 16) Надати повноваження виконавчому органу ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" на вчинення значних правочинiв за обов'язковим погодженням їх з Наглядовою радою ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" та попередньо схвалити правочини, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 i сягає 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та якi укладатимуться товариством з продажем-купiвлею, переданню, мiни оборотних засобiв, товарiв, продукцiї, основних засобiв, кредитних договорiв та договорiв позики, або будь яких iнших правочинiв незаборонених законом. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавалися.


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): відсутня

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): відсутня

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): відсутня

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити): позачергові збори акціонерів не скликались

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів 2
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів 1
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів 0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) відсутня

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
відомості відсутні

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Посада Незалежний член
Так* Ні*і
Стерпул Олександр ГригоровичГолова наглядової радиX
Авдєєва Олена ГригорівнаЧлен наглядової радиX
Стерпул Іван ІвановичЧлен наглядової радиX

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): відсутня

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) відсутня

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
У 2019 році наглядовою радою Товариства було проведено 10 засідань, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради в одному місці, на яких були прийняті наступні рішення:
1. Протокол від 25.01.2019р. Обрання аудитора, визначення умов договору, що укладатимесь з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг
2. Протокол від 26.02.2019 р. Продаж ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" належної частки у розмір 20% статутного капіталу ТОВ "Спецмонтаж-8", призначення уповноваженого представника ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" на участь у загальних зборах ТОВ "Спецмонтаж-8". Уповноваження Генерального директора Стерпул Г.І. ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" на підписання договору купівлі-продажу частки ТОВ "Спецмонтаж-8"
3. Протокол від 27.02.2019 р. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Затвердження дати, часу, місця проведення, часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів.
Про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів з проектами рішень.
Про заходи щодо організації проведення річних загальних зборів акціонерів.
Затвердження дати складання переліку акціонерів для сповіщення про Загальні збори акціонерів.
Про затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів Товариства.
Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів.
Про визначення посадової особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів або їх представників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.
4. Протокол від 05.04.2019 р. Призначення реєстраційної комісії, яка буде здійснювати реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів.
Затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.
Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів.
Про формування тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів.
5. Протокол від 18.04.2019 р. Про затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік
Розміщення річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік на сайті https://smida.gov.ua/, http://www.smu8.net/ та направлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, згідно чинного Законодавства України.
6. Протокол від 15.07.2019 р. Про узгодження основних / істотних умов, які будуть включені до договору генерального підряду в капітальному будівництві №15-07/2019 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Керамет-Україна" по об'єкту "Нове будівництво майданчика зі спорудженням гідравлічних прес-ножиць Lindemann на дільниці №1 копрового цеху на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за адресою: вул. Криворіжсталі, 1 в металургійному районі м. Кривого Рогу.
Про надання Генеральному директору Товариства права підписання договору генерального підряду в капітальному будівництві №15-07/2019 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Керамет-Україна" на суму 75 000 000, (сімдесят п'ять мільйонів ) грн., 00 коп. у т.ч. ПДВ.
7. Протокол від 20.08.2019 р. Узгодження основних / істотних умов, які будуть включені до договору про закупівлю робіт"Нове будівництво надземного переходу по вул. 68 Десантників, 2 для з'єднання будівель Миколаївського апеляційного суду, м. Миколаїв" (назва за кодом ДК 021:2015- 45210000-2 - Будівництво будівель)
8. Протокол від 07.11.2019р. Узгодження основних / істотних умов, які будуть включені до договору про закупівлю робіт "Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний", І та ІІ черга за адресою: м. Миколаїв, Інгульський район, вул. Театральна (Васляєва), 1. Коригування." (назва за кодом ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція).
9. Протокол від 08.11.2019 р. Отримання поновлювальної кредитної лінії в рамках генеральної угоди.
10. Протокол 11.12.2019 р. Узгодження основних/істотних умов, які будуьб включені до Договору про закупівлю робіт з будівництва стандатного ж/б фундаменту ВЕУ потужністю 4,8 Мвт.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) відсутня

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Одноосібний - Генеральний директорГенеральний директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:
- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- виконує рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Виконавчий орган Товариства";
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- приймає рішення про вступ до складу iнших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах Інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- проводить розробку проекту емісії цінних паперів;
- організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;
- надає звіти про діяльність Генерального директора на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;
- приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- розробляє умови колективної угоди;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- o виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством,
Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства
- Генеральний директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:
- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні та зовнішньоекоекономічні;
- розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.
ОписГенеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:
- вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також Його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
- викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;
- вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово- господарської діяльності Товариства;
- кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
- забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
- приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
- здійснювати Інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.
Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить не меньше 3 (трьох) осіб, які обираються строком на 3 (три) роки. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства прийнятого шляхом кумулятивного голосування. На річних загальних зборах акціонерів 19.04.2019 було обрано строком на 3 роки наступний склад Наглядової ради: Стерпул Олександр Григорович, який є акціонером Товариства; Стерпул Іван Іванович, який є представником акціонера Стерпул Григорія Івановича; Авдєєва Олена Григорівна, яка є який є акціонером Товариства.
Протягом року Наглядова рада брала активну участь в управлінні життєдіяльністю Товариства. Діяльність Наглядової ради зумовила суттєві зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.
Наглядова рада товариства не утворювала постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення та діяльность комітетів не встановлено діючим статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.
Генеральний директор здійснює всі повноваження по управлінню Товариством, які делеговані йому загальними зборами акціонерів Товариства, наглядовою радою Товариства та/або не віднесені Статутом Товариства до виключної компетенції зазначених органів Товариства.
Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством України. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються законодавством України, Статутом, а також трудовим договором або конрактом, що укладається з Генеральний директор. Від імені Товариства трудовий договір або конракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. Генеральний директор Стерпул Григорій Іванович був призначений 29.03.2013 до переобрання.
Генеральний директор Стерпул Григорій Іванович є компетентним. Діяльність Генерального директора Стерпул Григорія Івановича зумовила суттєві зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Товариство господарювало у звітному році з прибутками. Генеральний директор знаходив можливості і засоби для фінансування поточних потреб, вживав заходи в межах своєї компетенції для захисту активів Товариства.
У звітному періоді змін у структурі наглядової ради та у структурі виконавчого органу Товариства не булою.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): відсутня

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) відсутня

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) відсутня

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4
1Стерпул Григорiй Iванович210070215380.8769
2Стерпул Олександр Григорович31205247779.7038
3Авдєєва Олена Григорiвна30158173888.8293

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1 2 3 4
108638641Не голосуючі акції, відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI.
Інших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах емiтента немає.
12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Наглядова рада.
Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
Обрання загальними зборами членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова та члени наглядової ради обираються строк на три роки. Члени Нагядової ради мають право отримувати від Товариства компенсації в порядку, передбаченому статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства.
Генеральний директор.
Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та обирається загальними зборами акціонерів.Повноваження Генерального директора дійсні до обрання Наглядовою радою наступного Генерального директора або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Генеральний директор може бути достроково відкликаний Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого відкликання.

Ревізор:
Ревізор який обирається строком на п'ять років Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізора Товариства обирають виключно шляхом кумулятивного голосування. Після закінчення п'ятирічного терміну повноваження Ревізора дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного Ревізора або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не передбачені.


9) повноваження посадових осіб емітента

У відповідності до статуту емітента та положень:
Наглядова рада:
Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:
- вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також Його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
- викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;
- вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово- господарської діяльності Товариства;
- кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
- забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
- приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
- здійснювати Інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.

Генеральний директор.
Генеральний директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:
- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- виконує рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Виконавчий орган Товариства";
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- приймає рішення про вступ до складу iнших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах Інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- проводить розробку проекту емісії цінних паперів;
- організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;
- надає звіти про діяльність Генерального директора на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;
- приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- розробляє умови колективної угоди;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- o виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством,
Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства
- Генеральний директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:
- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні та зовнішньоекоекономічні;
- розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

Ревізор:
Ревізор здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства.
До компетенції Ревізора належить:
- перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує Генеральний директор:
- перевірка дотримання Товариством та Генеральним директором у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених Законодавством, Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради;
- перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам товарів, робіт та послуг, платежів до державного бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, виконання інших зобов'язань Товариства, що забезпечується Генеральним директором;
- перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкових та статистичних органів;
- перевірка використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- перевірка дотриманім порядку оплати акцій, передбаченого Статутом та рішеннями Загальних зборів;
- перевірка сплати встановленої пені за несвоєчасну оплату акцій;
- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів для покрашення економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку Товариства Законодавству;
- інші дії з перевірки та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та Генерального директора на розсуд Ревізора;
- повноваження, делеговані Ревізору рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.


10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Директор - Євдокимчик Галина Федорівна
Сертифікат серії А № 001265 від 28.04.1994 р. термін безстроковий
Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0149 від 26.01.2001 р. № 98 діє безстроково
Реквізити: 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 35-А, оф. № 15
(місцезнаходження) , моб. тел. (067) 4596906, факс (0512) 64-25-81
Поточний рахунок №UA143264610000026003010144323, Банк Ощадбанк в Ф Микол. області
Auditor_GF@i.ua


АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
про підтвердження " КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ"
Приватного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Житлопромбуд-8"
за звітний 2019 рік, щодо п.10 "ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ"

Акціонерам та органам управління ПрАТ "Будівельна компанія
"Житлопромбуд-8 "
загальним зборам акціонерів, та іншим користувачам, з метою
доведення інформації, за результатами як фінансових, так
і не фінансових показників Товариства, за звітний період;

1. Думка із застереженням
За звітний 2019 рік ми провели ініціативний аудит "Корпоративного управління", щодо п.10 "Звіту про управління" Приватного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Житлопромбуд-8" (скорочено ПрАТ "БК "ЖИТЛОПРОМБУД-8") надалі - Товариство, перевірка проведена відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні Товариства", ст. 6., ст.11.ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", вимог Наказу Міністерства фінансів України № 982 від 07.12.2018 року та вимог внесених змін до нього, Наказу МФУ №27 від 18.01.2019 року, вимог Рішення НКЦПФР № 603 від 10.08.2017 року, та внесених змін до нього №243 від 19.04.2018 року, Додатку №45, п.2 розділу У1 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Документами для підтвердження "Корпоративного управління" Товариства, щодо п.10 "Звіту про управління" є достовірна, як фінансова так і не фінансова інформація, складена станом на 31.12.2019 року. Фінансова інформація підтверджується фінансовою звітністю у складі: "Звітом про фінансовий стан", "Звітом про фінансові результати", "Звітом про рух грошових коштів", "Звітом про власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності", "Додаток до приміток річної фінансової звітності".
До складу не фінансової інформації входять: статутні документи, Протоколи загальних зборів акціонерів, протоколи наглядової Ради, Акти перевірок господарської діяльності Ревізійної комісії за 2019 рік. Протоколи засідань Правління ПрАТ "БК "ЖИТЛОПРОМБУД-8". Оформлення Угод на виконання замовлень, Реєстр акціонерів, план стратегічного розвитку Товариства на перспективу терміном на 2 (два) - 5 (п'ять) років, з питань захисту прав акціонерів і "Захисту прав зацікавлених осіб в створені добробуту, робочих місць і забезпечення фінансової стабільності" у боротьбі з корупцією, у складі органів управління Товариства.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається до п.10 "Корпоративне управління", щодо "Звіту про управління", відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан, фінансові результати ПрАТ "БК "ЖИТЛОПРОМБУД-8" станом на 31 грудня 2019 року. Аудиторський звіт складено відповідно до вимог:

* Вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання (2016 - 2017р.) (МСКЯ АОІНВСП );

* Вимог Статуту, складеного Кодексу корпоративного управління, прийнятих положень затверджених загальними зборами, листів пояснень, запевнень осіб наділених повноваженнями з управління;

* Вимог законодавчих норм України затверджених до Звіту п.10. "Про управління";

* Вимог міжнародних стандартів до "корпоративного управління", які розроблені і затверджені наступними міжнародними інститутами, а саме:

* "Загальні принципи корпоративного управління", затверджені Радою (ОЕСР) Організацією Економічного Співробітництва та розвитку, у травні 1999 року;
* (ММКУ) Міжнародною мережею з корпоративного управління, основна увага, яких звернена на постійну оптимізацію доходів акціонерів, шляхом ефективного управління та врахування інтересів зацікавлених осіб;
* ( ЄБРР) Європейським банком реконструкції та розвитку, головним напрямком яких є збалансовані відносини з клієнтами, акціонерами, постачальниками, громадськістю, державною та місцевою владою;
* "Євроакціонери", асоціація акціонерів головною метою яких є підтримка корпоративного управління, на рівні Європейського союзу;
* Кодекси корпоративної поведінки на рівні міжнародної мережі.

1.1. Аудиторський звіт( звіт незалежного аудитора) призначений:
- Власникам цінних паперів ПрАТ"БК "ЖИТЛОПРОМБУД-8";
- Керівництва ПрАТ "БК "ЖИТЛОПРОМБУД-8"; НКЦПФР для контролю за корпоративним управлінням;
- Загальним зборам акціонерів, з метою доведення інформації про результати господарської діяльності Товариства, за звітний 2019 рік;

2. Основа для думки із застереженням
2.1. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази з приводу здійснення корпоративного управління за результатами звітного 2019 року в достатньому обсязі, тому що не були присутні на загальних зборах, на засіданні Правління, на засіданні Наглядової ради і не спостерігали за процесом проведення ревізії ревізійною комісією бо були призначені після їх проведення. Отже, ми не змогли визначити недоліки в прийнятих рішеннях керівних органів , для проведення будь-яких коригувань вартості необоротних активів та запасів у "Звіті про фінансовий стан", та у "Звіті про фінансові результати".
2.2. Станом на 31.12.2019р. у Товариства обліковується дебіторська заборгованість у сумі - 168291,0 тис.грн. та кредиторська заборгованість у сумі - 138036,0 тис.грн. за надані послуги, яка є реальна, підтверджується Актами звірок розрахунків з контрагентами. Дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість на + 30255,0 тис.грн., тобто залучено в оборот господарської діяльності оборотних коштів на +30255,0 тис.грн. ніж вилучено із обороту, такий стан не є загрозою для призупинення виробничої діяльності бо Товариство прибуткове.
Виявлену загрозу вирішують органи управління, до складу якого відносяться: загальні збори, наглядова Рада, Правління, Ревізійна комісія, які разом приймають управлінські рішення для покращення фінансового стану Товариства. Прийняті рішення на звітний 2019 рік підтверджуються Протоколом загальних зборів акціонерів № 1/2019 від 19.04.2019 року. Аудитор за результатами аналізу підтверджує інформацію, яка є основною стратегією "Корпоративного управління" органів управління, а саме: підвищення ефективності виробництва шляхом використання науки і нових технологій в перспективі.
Повноваження органам управління закріплені ЗУ "Про акціонерні товариства", Статутом, положеннями Товариства, виконання яких контролюються і затверджуються загальними зборами акціонерів, протоколами Наглядової ради і Правління, Актами ревізії, господарської діяльності, ревізійної комісії.

3. Політика стосовно органів управління: адміністративних, управлінських та
наглядових органів Товариства за звітний 2019 рік.

Відповідно до Статуту Товариства управління ПрАТ "БК "ЖИТЛОПРОМБУД-8";
здійснюють:
1) Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
2) Регулюючий та контролюючий орган Товариства - Наглядова рада до складу якого входять: голова Наглядової ради Стерпул О.Г., члени Наглядової ради - Авдєєва О.Г. та Стерпул І.І.
3) Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор в особі Стерпул Григорій Іванович;
4) Контролюючий орган - Ревізор, в особі Голоти Лідії Іванівни.

Посадовими особами Товариства є: Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради, Ревізор. Повноваження і обов'язки органів управління Товариства та посадових осіб Товариства визначені Статутом, які ними виконуються. Документація складена органами управління, знаходиться в задовільному стані. Фінансова і не фінансова інформація відкрита, до неї мають вільний доступ акціонери і зацікавлені особи у цьому бізнесі, також володіють умінням здійснювати реалізацію дуже відповідальних проектів будівельних робіт для Миколаївської області, а також гасити конфлікти - інтересів зацікавлених сторін у бізнесі.
Ми провели аудит за звітний 2019 рік відповідно до вимог МСА 200 "Загальні цілі незалежного аудитора".
Аудит заплановано і проведено відповідно до МСА 300 "Планування аудиту фінансової звітності"; відповідно до МСА 315 "Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища"; відповідно до МСА 320 "Суттєвість при плануванні та проведені аудиту"; відповідно до МСА330 "Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики"; відповідно до МСА 560 "Події після звітного періоду"; відповідно до МСА 570 "Безперервність діяльності"; відповідно до МСА 550 " Пов'язані сторони"; відповідно до МСА 505 " Зовнішні підтвердження".
Аудитор може згідно з вимогами МСА 700 "Формулювати думку" про стан корпоративного управління Товариства за звітний 2019 рік використовуючи в процесі проведення аналізу фінансової і не фінансової інформації вимоги МСА 710, а саме: "порівняння відповідних показників". "Відповідальність аудитора викладена в окремому розділі складеного аудиторського звіту станом на 31.12.2019 року".
На нашу думку, проведена аудиторська перевірка за звітний 2019 рік наданої фінансової і не фінансової інформації забезпечує прийнятну основу для формування аудиторської думки в аудиторському звіті про підтвердження "Корпоративного управління", щодо п.10 "Звіту про управління" складених взаємовідношень управлінських структур всередині Товариства.
3.1. Скликання та проведення загальних зборів акціонерів здійснюється відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", вимог Статуту Товариства, Розділ 9 п.1. затверджених загальними зборами акціонерів, положень "Про загальні збори і порядок їх проведення
Думка аудитора. Діюча система корпоративного управління" захищає права акціонерів Товариства, а саме: здійснює регулярне та своєчасне оприлюднення фінансової і не фінансової інформації, на загальних зборах акціонери приймають участь у голосуванні, акціонери приймають участь у виборах Правління, отримують частку напрацьованого прибутку за результатами попереднього звітного 2019 року, (протокол №1/2019 від 19.04.2019р.). Загальні збори акціонерів постійно контролюють результати діяльності членів Правління і членів вибраної Наглядової Ради, результати контролю підтверджується протоколами загальних зборів акціонерів і протоколами наглядової Ради, актами ревізії ревізійної комісії Товариства.

3.2. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів (Кодексу РМСЕБ), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для висловлювання нашої думки із застереженням.

4. Пояснювальний параграф
Основні відомості про Товариство.
Приватне акціонерне Товариство (далі ПрАТ "БК "ЖИТЛОПРОМБУД-8"), юридична адреса: 54022 м. Миколаїв, юридична адреса: Корабельний район, вулиця Толстого, 2-Б; поштова адреса: вул. Кузнецька (Скороходова), буд. № 211; Приватне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Житлопромбуд - 8", (далі Товариство) є правонаступником всіх прав та зобов'язань власника цінних паперів ВАТ "ЖИТЛОПРОМБУД-8", створеного його засновниками відповідно до установчих документів та вимог закону "Про акціонерні товариства", найменування та тип Товариства були приведені у відповідність з вимогами закону про перетворення "Відкритого акціонерного товариства" у "Приватне акціонерне товариство".
Первинна реєстрація ВАТ "ЖИТЛОПРОМБУД-8" здійснена Миколаївською міською радою народних депутатів 02.11.1994р, 19.12.2005 номер запису1 522 120 0000006028.
Внесені зміни до установчих документів, були зареєстровані у державних установах в (нових редакціях) Статутів 18.06.2012 року, номер запису 15221050013006028; 09.12.2013 року номер запису 15221070019006028; 21.04.2015 року номер запису 15221050021006028;
28.04.2016 року номер запису 15221050024006028; 30.04.2019 року номер запису 15221050026006028.
Внесені зміни в установчих документах були затверджені загальними зборами акціонерів. Останні зміни в установчих документах були затверджені загальними зборами Протоколом №1/2019 від 19.04.2019 року, більше змін не було.

5. Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі, підтверджуються
Звітом про управління.
Надається власнику цінних паперів Депозитарною установою і Депозитарієм, а також вони здійснюють облік акцій власників і реєстрацію переходу права власності на акції згідно з Договором з Товариством.
Згідно чинного законодавства ПрАТ "БК "ЖИТЛОПРОМБУД-8" є власником майна переданого засновниками та акціонерами йому у власність, як вклад до Статутного капіталу. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі 108638,00 грн. (Сто вісім тисяч шістсот тридцять вісім гривень ), який розподілено на 108 638 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна гривна) кожна.
Свідоцтвом виданим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію випуску акцій від 16 вересня 2010 року, Реєстраційний № 23/14/1/10 підтверджується випуск простих іменних акцій на загальну суму-108638,00 грн. (Сто вісім тисяч шістсот тридцять вісім гривень), кількістю - 108638 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю (Одна грн.) кожна.
Протоколом № 1/2019 акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства від 19.04.2019 року, засвідчується кількість акціонерів в розмірі 5 осіб. Акціонерами Товариства є фізичні особи, громадяни України.

Структура акціонерів та їх частки у статутному капіталі станом на 31.12.2019р.
ПрАТ "БК "ЖИТЛОПРОМБУД-8"
Прізвище, імя, по батькові Розмір частки у статутному капіталі,%
Похилюк Микола Борисович 0,551372
Стерпнул Григорій Іванович 80,876857
Машарова Марія Петрівна 0,038660
Авдєєва Олена Григорівна 8,829323
Стерпнул Олександр Григорович 9,703786

6. Діяльність стосовно операцій з власними акціями здійснюється відповідно до вимог СТАТУТУ ТОВАРИСТВА:
Згідно з вимогами п.6.7.Статуту Товариства акції не можуть купуватися або продаватися на фондовій біржі; п.6.8. забороняється розміщення акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю; п.6.9. За рішенням загальних зборів Товариство може викупити акції в акціонерів за згодою власників цих акцій. П.7. Підтвердження права власності на акції є виписка з рахунку у цінних паперах. Облік власників акцій, переходу права власності на акції є виписка з рахунку, здійснює Депозитарна установа та депозитарій на підставі Договору з Товариством. п.8. виплата нерозподіленого прибутку за простими акціями здійснюється з чистого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства. За результатами звітного року Протоколом зборів акціонерів №1/2019 від 19.04.2019 року було прийнято рішення п. 8: "Чистий прибуток товариства у повному обсязі (3042 тисяч гривень) направити на розвиток виробництва. Виплату дивідендів за 2018 фінансовий рік не здійснювати."
7. Розкриття інформації щодо активів та пасивів Товариства
"Звіт про фінансовий стан" Товариства за звітний 2019 рік складено з урахуванням проведеної суцільної інвентаризації майна станом на 31 грудня 2019 року відповідно до наказу Товариства "Про проведення інвентаризації". Для проведення суцільної інвентаризації майна Товариством створена інвентаризаційна комісія. Результати суцільної інвентаризації капітальних інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів розрахунків з дебіторами і кредиторами, інших статей балансу, затверджені інвентаризаційною комісією.
Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних необоротних активів та запасів станом на 31 грудня 2019 року, оскільки був призначений після дати її проведення.
Фінансова звітність складена за даними обліку та у відповідності до вимог Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та ПСБО. Фінансовий стан Товариства підтверджуються залишками на рахунках активів і зобов'язань. Аналіз статей "Звіту про фінансовий стан" дає реальну інформацію про отриманий чистий дохід у 2018 році у сумі - 387 554,0 тис. грн., дохід у 2019 році - 129 983,0 тис.грн.,який Протоколом №1/2019 від 19.04.2019 був направлений тільки на розвиток виробництва - у сумі 73762,0 тис. грн., нерозподілений прибуток Товариства за звітний 2019 рік складає -102 518,0 тис. грн. Згідно з Реєстром акціонерів за звітний 2019 рік акцій без права голосу в управлінні немає, чистий прибуток на одну акцію складає - 679,0 грн.
7.1. Балансова вартість Активів Товариства станом на 31.12.2019 року становить 241 636,0 тис. грн. у т.ч.:
Основні засоби. Первісна вартість - 29579,0 тис. грн., знос - (18375,0) тис.грн., залишкова вартість - 11204,0 тис.грн.,
переоцінка основних засобів в звітному періоді не проводилась. Незавершені капітальні інвестиції - 5041,0 тис.грн.
Довгострокові фінансові інвестиції - ( корпоративних прав) - 40,0 тис.грн.
Інші фінансові інвестиції - 250,0тис.грн.
Виробничі запаси станом на 31.12.2019 року - 20 014 тис.грн., готова продукція - немає
Дебіторська заборгованість розрахунками з бюджетом - 88.0 тис.грн., за надані послуги - 157241,0 тис.грн., за виданими авансами - 4775 тис.грн., за розрахунками із внутрішніх розрах.- 1985,0 тис.грн., Інша поточна дебіторська заборгованість - 4202,0 тис.грн. у порівняні з минулим роком збільшена на 91740 тис.грн. Показники дебіторської заборгованості за надані послуги відображено у фінансовій звітності за чистою реалізаційною вартістю. Розмір резерву сумнівних боргів визначеного виходячи із платоспроможності окремих дебіторів Товариством не визначався.
Грошових коштів та їх еквівалентів - 31 149,0 тис.грн.
Наявність грошових коштів, відображена в балансі Товариства на зазначену дату, підтверджена банківською випискою та лімітом каси.
7.2.Пасиви Товариства станом на 31.12.2019 року становлять 241 636,0 тис. грн, у т.ч:
Власний капітал становить - 103 600,0 тис.грн, та складається із зареєстрованого капіталу -109,0 тис. грн, додаткового капіталу - немає, нерозподіленого прибутку -
102 518,0 тис.грн., резервний капітал - 27,0 тис.грн.
7.3. Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав.
Згідно з Реєстром акціонерів за звітний 2019 рік привілейованих акцій, тобто акцій з особливими правами контролю, без права голосу в управлінні, а отримують тільки дивіденди, у Товаристві таких немає.
В процесі аудиту було встановлено станом на 31.12.2019 року, що Товариство є власником майна, яке належить йому на правах власності, наявність якого підтверджується статями балансу і даними бухгалтерського обліку. Формування інформації про Зареєстрований капітал відповідає вимогам чинного законодавства. Розмір внесків власників відображений на рахунку 40 "Зареєстрований капітал", який складається з вартості основних та оборотних активів відповідає установчим документам сформований в повному обсязі та своєчасно. Аудитор підтверджує адекватність формування зареєстрованого капіталу.
Послуги депозитарної установи (зберігача) з Цінних паперів надає згідно з Договором ПАТ "МТБ БАНК", щодо відкриття та в подальшого ведення рахунків у цінних паперах. Послуги надаються власнику цінних паперів депозитарною установою і Депозитарієм з обліку акцій і реєстрацію переходу права власності на акції згідно з Договірними умовами

7.4. Розрахунок забезпеченості Зареєстрованого капіталу чистими активами станом на 31.12.2019 року
(тис.грн.)
Рік Активи Поточні Забезпечення Всього Статутний Власний
ряд. зобов`язання наступних Чисті капітал капітал
1300 Б ряд 1695 Б витрат і активи ряд. 1400 Б ряд.1495 Б
платежів
ряд.
2019 241 636 138 036 - 103600 109 103600

Встановлено, що власний капітал Товариства станом на 31.12.2019 р. забезпечений чистими активами,
що відповідає вимогам ст.155. п.3. Цивільного Кодексу України.
Висновки: Товариство прибуткове, статутний капітал забезпечений чистими активами.
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - 1921,1 тис.грн.
Облік поточних зобов'язань - 13728,4 тис.грн. у тому числі:
За довгостроковими зобов'язаннями - немає
Поточні зобов`язання за товари, роботи, послуги - 98 565,0 тис.грн., розрахунки з бюджетом - 21 594,0 тис.грн., зі страхування - 396,0 тис.грн., з оплати праці - 1392,0 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 4994,0 тис.грн., за одержаними авансами - 11022 тис.грн., із внутрішніх розрахунків - 73,0 тис.грн.
Висновок: На підставі аналізу показників фінансового стану Товариства аудитор вважає, що отримав достатню кількість доказів про реальне відображення у фінансовій звітності статей балансу, кожна стаття станом на 31.12.2019 року відповідає конкретному виду.
Аналіз показників фінансового стану Товариства.
Для об'єктивної оцінки рівня самостійності, платоспроможності, фінансової незалежності проведено аналіз показників фінансового стану Товариства, який оснований на даних Балансу станом на 31.12.2019 року та Звіту про фінансові результати за 2019 рік.

8. Аналіз фінансового стану виконаний з повною впевненістю в тому, що звітність, яка представлена, не містить суттєвих помилок (див. Таблицю 1).
Таблиця 1
№ з/п Показники Позитивне Фактичне Фактичне Різниця
значення значення значення (гр. 5 - гр. 4)
показника На початок На кінець
звітного періоду звітного періоду


1 2 3 4 5 6

1.1. Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
рошової
платоспро
можності):
Ф.1 ряд1165
/ф1 169 0,2-0,35 0,11 0,22 +0,11
1.2 Коефіцієнт
загальної
ліквідності (ліквідної
платоспроможності):
ф.1 ряд.1195 / ф.1 ряд.
1595 + 1695 > 1,0 1,14 1,63 +0,49
1.3 Коефіцієнт швидкої
ліквідності:
(ф.1 ряд.1195 - ряд.1100)
/ ф.1 ряд. 1695 0,7 - 0,9 0,85 1,5 +0,65
1.4 Коефіцієнт поточної
ліквідності (покриття
боргів): ф.1 ряд. 1195 /
ф.1 ряд. 1695 > 1,0 1,14 1,63 +0,49
2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
2.1 Коефіцієнт фінансової
незалежності (автономії):
ф.1 ряд. 1495 /
ф.1 ряд. 1900 > 0,5 0,2 0,43 +0,23
2.2 Коефіцієнт фінансової
стабільності (стійкості):
ф. 1 ряд. 1495 / ф.1 ряд.
1595 + ряд.1695 > 1,0 0,26 0,75 +0,49
2.3 Коефіцієнт забезпечення
власними засобами:
(ф. 1 ряд.1495 - ряд.1095) /
ф.1ряд. 1195 > 0,1 0,13 0,4 +0,27

3. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
№ з/п Показники Позитивне Фактичне Фактичне Різниця
значення значення значення
показника за 2018р. за 2019р. (гр. 5 - гр. 4)
1 2 3 4 5 6
3.1 Коефіцієнт рентабельності
діяльності:
ф.2 ряд. 2355 / ф.2 ряд. 2000 > 0
збільшення 0,02 0,2 +0,18
3.2 Рентабельність реалізованих
робіт (послуг):
ф.2 ряд. 2195 / ф.2 ряд. 2050
х 100% > 0
збільшення 4 30 +26

Аналіз фінансового стану на 31.12.2019 року свідчить про наступне:
Товариство фінансово платоспроможне забезпечене оборотними коштами, рентабельне, наявність необоротних засобів є достатньою для забезпечення безперервності Товариства. Органи управління на всіх рівнях приймають дії для підвищення ефективності однієї акції і добробуту акціонерів і зацікавлених осіб.
Товариство фінансово є незалежним від зовнішніх позичальників (інвесторів, кредиторів), має чистий прибуток для погашення кредиторської заборгованості.

9. Ключові питання аудиту з корпоративного управління
Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час підтвердження "КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ", щодо п.10 "Звіту про управління" за звітний 2019 рік. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту за напрямком "корпоративне управління" в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї; при цьому ми висловлюємо окрему думку щодо цих питань.
Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід згідно з вимогами МСА відобразити в нашому звіті:
- Діюча система корпоративного управління Наглядової Ради забезпечує стратегічне керівництво Товариством терміном на 5 років, здійснює ефективний нагляд за діяльністю Правління, а також відповідає членам цієї Ради перед Товариством і акціонерами;
- Рада виконує стратегічні ключові функції з кадрової політики, винагороди, рішення конфліктів, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, виявлення ризиків;
- Рада забезпечує доступ до інформації своїм членам, що є точною, своєчасною і стосується справи для скорого прийняття рішень з управління.

1. На підставі фінансової і не фінансової інформації Аудитор отримав докази щодо відсутності загрози безперервної діяльності Товариства згідно з вимогами міжнародного стандарту аудиту МСА 570 "Безперервність діяльності", яка виражена відповідністю чистих активів станом на 31.12.2019 р., щодо розміру Власного капіталу та відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.
Аудитором встановлено, що залишкова вартість основних засобів, на момент перевірки, складає 11 204,0 тис.грн., а розмір Власного капіталу - 103600 ,0 тис.грн.
Це свідчить що у Товариства відсутня загрози безперервності, так як Власний капітал забезпечений чистими активами в звітному періоді.

10. Інша інформація.
Прийнятність та застосування обраних Товариством облікових політик.
МСА 540 "Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації".
Облікова політика Товариства на 2019 рік затверджена наказом №1 від 03.01.2019 р. та відповідає вимогам застосовної концептуальної основи фінансової звітності
"Звіт про управління" за напрямком "Корпоративне управління" разом з фінансовою звітністю розкривають інформацію про основні операції та події, що покладено в основу їх складання, у відповідності з обраною обліковою політикою Товариства на звітний 2019 рік і МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту звіт, щодо п.10. "про управління".

11. Корпоративне управління і стан внутрішнього аудиту Товариства
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до законодавства України були отримані докази МСА 550 " Пов'язані сторони", які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління в Товаристві вимогам законодавства України та вимогам Статуту.
За результатами виконаних аудитором процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що в Товаристві функціонує система корпоративного управління, яка відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.
Внутрішній контроль за діяльністю Товариства здійснює Наглядова Рада і Ревізійна комісія згідно з вимогами Статуту, та Прав і обов'язків Наглядової Ради і Ревізійної комісії. Всі документи з корпоративного управління узгоджені і затверджені загальними зборами акціонерів та їм же і підзвітні.
Відповідають Кодексу бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів (Кодексу РМСЕБ), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для висловлювання нашої думки із застереженням.
Висновок:
"АУДИТОР ПІДТВЕРДЖУЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ"
ТОВАРИСТВАПРАТ "БК "ЖИТЛОПРОМБУД-8" за звітний 2019 рік.
* Прозорістю (розкриттям) фінансової і нефінансової інформації Товариства;
" Нарощуванням довгострокової економічної вартості акцій, шляхом підвищення вартості і дотримання інтересів всіх осіб, які приймають участь в діяльності Товариства в цілому;
" Спрощенням системи виборчих і призначених управлінських органів з метою досягнення поставлених задач акціонерами;
" Здійсненням діяльності Товариства в рамках норм діючого законодавства України та Статуту Товариства;
" Підвищенням функцій з внутрішнього контролю Товариства: Наглядовій Раді і Ревізійній комісії за діяльністю виконавчого органу "Правління";
" Всебічний захист прав і законних інтересів власників ( акціонерів);
" Забезпечення незалежності контролюючому органу - "внутрішнього контролю"- наглядовій Раді у визначенні стратегії розвитку Товариства, моніторингу її діяльності.
Відповідність використання припущення про безперервність діяльності Товариства МСА570
Ми отримали від керівництва та перевірили інформацію, щодо використання припущення про безперервність при підтверджені "Корпоративного управління" щодо п.10. "Звіту про управління" фінансової звітності. В ході перевірки аудитор отримав пояснення керівництва, що існування загрози безперервності діяльності Товариства немає.
12.Судові справи
Аудитору відома інформація щодо судових справ протягом звітного періоду
і після подій після звітного періоду МСА 560 " Події після звітного періоду"
В ході перевірки аудитором було надано запит керівництву Товариства щодо подій після звітного періоду, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2019 року. Аудитором отримано відповідь про відсутність зазначених подій. Проблем з кредитами немає, керівництво здійснює погашення зобов'язань відповідно за графіком.
Аудитору невідомі інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
Звертаємо увагу, що висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги як подальша політична та економічна ситуація в Україні може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, так як такий вплив наразі не може бути достовірно оцінений. Наша думка не була модифікована з цього приводу.

13. Факти щодо можливих випадків шахрайства
МСА 315 При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства відповідно до вимог МСА 240 "Відповідність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності" аудиторами не було виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.
13.1. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову і не фінансову інформацію відповідно до вимог МСА265 "Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та "управлінському персоналу"
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Положень стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки:
за наданні первинні документи, що підтверджують фінансову і не фінансову інформацію;
складання і достовірне подання підтвердження, щодо п.10. "Корпоративне управління" звіту "Про управління";
складання звітності відповідно до вимог Положень, стандартів затверджених, як прийняту систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною;
забезпечити подання аудитору такої звітності яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
13.2. Управлінський персонал несе відповідальність відповідно до вимог МСА 260 "Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями",
Управлінський персонал також несе відповідальність за надані документи, що підтверджують інформацію про стан корпоративного управління, щодо п.10. звіту " Про управління" за звітний 2019 рік.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство, чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.
13.3. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності МСА240
" Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та надання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА240, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур МСА 520 " Аналітичні процедури", які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності МСА570 "Безперервність діяльності" як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності , а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;
o отримуємо прийнятні аудиторські докази МСА 500 "Аудиторські докази" в достатньому обсязі щодо фінансової і не фінансової інформації суб'єктів господарювання або господарської діяльності Товариства для висловлення думки щодо фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за організацію, нагляд та виконання аудиту Товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

14. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
№п/п Найменування показника Період
Звітний 2019 рік Звітний 2018 рік
1. Усього активів 241 636 146 677
2. Основні засоби ( за залишковою вартістю) 11204 7721
3. Запаси 20 014 34 438
4. Сумарна дебіторська заборгованість 168291 76551
5. Гроші та їх еквіваленти 31149 13409
6. Незавершені капітальні інвестиції 5041 5011
7. Нерозподілений прибуток 102 518 28756
8. Додатковий капітал 946 946
9 Резервний капітал 27 27
10. Власний капітал 103600 103600
11. Зареєстрований ( пайовий/ статутний) капітал 109 109
12. Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
13. Поточні зобов'язання і забезпечення 138 036 116 839
14 Чистий доход від реалізації 129 983 387 554
15. Чистий фінансовий результат: прибуток 73 762 3 042
16. Середньорічна кількість акцій ( шт.) 108638 108638
17. Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 679,0 28,0
18. Середня кількість працівників 198 198
19. Кількість акціонерів 5 5

15. Основні відомості про аудиторську фірму
Аудиторська фірма - приватне підприємство Фірма "Миколаїв-Аудит" виконує свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб`єктів аудиторської діяльності в Україні № 0149, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001р., термін дії безстроковий, ідентифікаційний код 19301508, Сертифікат аудитора - серія А № 11265, виданий АПУ 28.04.1994р., термін дії безстроковий.
Юридична адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 35-А, офіс.15, тел. (0512) 64-25-81.

16.Відомості про умови договору на проведення ініціативного аудиту
Про підтвердження "Корпоративного управління" ПрАТ "БК "ЖИТЛОПРОМБУД-8" за звітний 2019 рік, щодо п.10 "Звіту про управління" Аудит достовірності і повноти фінансової інформації та аналіз фінансового стану Товариства станом на 31.12.2019 року проводився згідно з договором № 1 від 27. 02. 2020 р. Аудиторська перевірка почалася 27.02.2020р. і закінчена 27.03.2020 р.

Підписи:

Директор Г. Ф. Євдокимчик.
ПП Фірма "Миколаїв-Аудит":
Аудитор: Г. Ф. Євдокимчик.


27.03.2020 року


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
0000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Стерпул Григорiй Iванович8786380.876857085878630
Авдєєва Олена Григорiвна95928.8293230729695920
Стерпул Олександр Григорович105429.70378688857105420
Усього10799799.4099670465211079970

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акції прості іменні108638108638Акціонери мають право:
брати участь в управлінні Товариством та у розподілі прибутку Товариства (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів) особисто або через своїх представників;
вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, а також інших органів управління Товариства, у межах їх компетенції, пропозиції по питанням діяльності Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють 5 % і більше голосів, вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов’язково;
у разі володіння більш як 10 % голосів, вимагати проведення аудиторської перевірки у будь який час, але витрати пов’язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб вимагаючих цю перевірку. У такому разі, акціонер (акціонери), що вимагає проведення перевірки, самостійно укладає договір з визначеним ним аудитором. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат по проведенню такої перевірки;
обирати й бути обраними до органів управління Товариства, які визначені у розділі 9 цього Статуту;
отримувати інформацію про діяльність Товариства у межах, встановлених законодавством України та у порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства;
отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на дату складання Переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів;
розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
користуватися переважним правом акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі;
користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством в процесі приватного розміщення акцій, пропорційно вартості належних їм акцій у загальній кількості простих акцій;
використовувати інші права згідно чинного законодавства України.
Усі акціонери Товариства повинні бути занесені до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів.
У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства, у порядку визначеному чинним законодавством України та Статутом.
Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.
Акціонер не має права продати акції Товариства, що належать йому на правах власності особі, що не є акціонером Товариства, без виконання дій, що зазначені у Статуті.
Акціонери Товариства зобов’язані:
додержуватись вимог установчих документів Товариства та внутрішніх Положень, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;
своєчасно повідомляти депозитарну установу (зберігач), про зміну адреси, паспортних даних та інших даних. Акціонер не має права пред’являти претензії до Товариства щодо одержання персональних повідомлень, якщо цей акціонер своєчасно не надав депозитарній установі (зберігачу) інформацію щодо зміни даних зареєстрованої особи;
при намірі продати належні йому акції особі, яка не є акціонером Товариства, письмово повідомити Генерального Директора Товариства про намір продати свої акції з зазначенням кількості акцій, що продаються, бажаної ціни, дати підписання договору купівлі-продажу та інших умов. Повідомлення повинно бути надане особисто або надіслано рекомендованим листом на адресу Товариства не менш ніж за два календарних місяці до дня підписання договору купівлі-продажу. У випадку відправлення листа поштою, датою надання визнається дата отримання листа поштовим відділенням, що обслуговує Товариство. Коли хтось з акціонерів або група акціонерів Товариства, або само Товариство виявить бажання придбати оголошений до продажу пакет акцій на умовах продавця, продавець зобов’язаний продати цей пакет акцій акціонеру або групі акціонерів Товариства або самому Товариству. У разі, якщо ніхто з акціонерів або само Товариство не виявить бажання використати своє переважне право на придбання акцій, Товариство зобов’язане надати продавцю письмову згоду на продаж акцій особі яка не є акціонером Товариства;
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
виконувати інші обов’язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.
Порядок придбання акціонерами значного та контрольного пакету акцій Товариства та наслідки такого придбання, обов’язки акціонерів і Товариства при цьому, визначаються законодавством.
Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків пов’язаних з діяльністю Товариства у межах вартості акцій, що їм належать.
Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників, які діють на підставі довіреності. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника.
Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах посвідчується у порядку, визначеному законодавством.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.
Примітки

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.05.201133/14/1/11Південне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкуUA4000150320Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi1.00108638108638.00100.000000000000
ОписАкцiї товариства не продавалися та не купувалися на зовнiшньому та внутрiшньому ринках, процедуру лiстiнгу/делiстiнгу не проходили.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5
Стерпул Григорiй Iванович8786380.876857085878630
Стерпул Олександр Григорович105429.70378688857105420
Авдєєва Олена Григорiвна95928.8293230729695920
Усього10799799.409967046531079970

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
26.05.201133/14/1/11UA4000150320108638108638.0010799700
ОписПрава голосу за голосуючими акціями не обмежувались.Права голосу за голосуючими акціями за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не було.
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7718.6 11202 0 0 7718.6 11202
будівлі та споруди 813 641 0 0 813 641
машини та обладнання 636 1869 0 0 636 1869
транспортні засоби 5616 8002 0 0 5616 8002
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 653.6 690 0 0 653.6 690
2. Невиробничого призначення: 2.4 2 0 0 2.4 2
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 2.4 2 0 0 2.4 2
Усього 7721 11204 0 0 7721 11204
Опис Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому
60-80 років, машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10
Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому
60-80 років, машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10
років.
Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів
здєйснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.
Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 29579 тис.грн.,
ступінь їх зносу - 62%, ступінь їх використання в середньому 84%, сума
нарахованого на кінець звітного року - 18375 тис.грн. Обмежень на використання
майна Емітента немає.
Утримання активів здійснюються господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реістраційних документів. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається.
Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення -
відсутні.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 103600 29838
Статутний капітал (тис. грн.) 109 109
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 109 109
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(103600.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(109.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
відсутня0.000.000відсутня
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
відсутня0.000.000відсутня
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
відсутня0.000.000відсутня
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ21594.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язання та забезпеченняХ116442.00ХХ
Усього зобов'язань та забезпеченьХ138036.00ХХ
ОписПоточна кредиторська заборгованiсть:
- за товари - 98565 тис.грн.;
- за розрахунками з бюджетом - 21594 тис.грн.;
- у тому числi з податку на прибуток - 9966 тис.грн.;
- за розрахунками зi страхування - 396 тис.грн.;
- за розрахунками з оплати працi - 1392 тис.грн.;
- одержанi аванси - 11022 тис.грн.;
- iз внутрiшнiх розрахункiв - 73 тис.грн.;
- iншi - 4994 73 тис.грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПриватне підприємство Фірма "Миколаїв-Аудит"
Організаційно-правова формаПриватне пiдприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи19301508
Місцезнаходження54017 УКРАЇНА  м.Миколаїв вул. Чкалова, 35-А, офіс.15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності0149
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документАудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа26.01.2001
Міжміський код та телефон(0512)36-84-66
Факс(0512)36-84-66
Вид діяльностіАудиторськi послуги
ОписДiє в рамках договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"
Організаційно-правова формаПублiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи21650966
Місцезнаходження68003 УКРАЇНА  Чорноморський район м.Чорноморськ проспект Миру, будинок 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностісерiя АЕ №263314
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа17.09.2013
Міжміський код та телефон(048) 786-95-42
Факс(048) 775-97-02
Вид діяльностідепозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
ОписДiє в рамках Договору №56/Е вiд 14.06.2011

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова формаДержавна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи21676262
Місцезнаходження03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіDR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа18.02.2019
Міжміський код та телефон(044) 287-56-70
Факс(044) 287-56-73
Вид діяльностіДіяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
ОписОприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова формаДержавна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи21676262
Місцезнаходження03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіDR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа18.02.2019
Міжміський код та телефон(044) 287-56-70
Факс(044) 287-56-73
Вид діяльностіДіяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
ОписПодання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова формаПублiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи30370711
Місцезнаходження04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіРішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа01.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 591-04-00
Факс(044) 591-04-00
Вид діяльностіДепозитарна діяльність центрального депозитарію
ОписЗ депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Житлопромбуд-8" за ЄДРПОУ 05409952
Територія МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 4810100000
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників 204
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 54022 Миколаївська область район Корабельний м.Миколаїв Толстого, 2б, т.0512 550181
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000----
первісна вартість1001----
накопичена амортизація1002----
Незавершені капітальні інвестиції100550115041
Основні засоби1010772111204
первісна вартість10112215129579
знос10121443018375
Інвестиційна нерухомість1015----
Довгострокові біологічні активи1020----
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
10304040
інші фінансові інвестиції1035250250
Довгострокова дебіторська заборгованість1040----
Відстрочені податкові активи1045----
Інші необоротні активи1090----
Усього за розділом I10951302216535
II. Оборотні активи
Запаси
11003443820014
Виробничі запаси11013443820014
Поточні біологічні активи1110----
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги112566371157241
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
113049114775
з бюджетом11354388
у тому числі з податку на прибуток1136----
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків11459061985
Інша поточна дебіторська заборгованість115543204202
Поточні фінансові інвестиції1160----
Гроші та їх еквіваленти11651340931149
Готівка116622
Рахунки в банках11671340731147
Витрати майбутніх періодів117050213408
Інші оборотні активи119042362239
Усього за розділом II1195133655225101
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200----
Баланс1300146677241636


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400109109
Капітал у дооцінках1405----
Додатковий капітал1410946946
Резервний капітал14152727
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)142028756102518
Неоплачений капітал1425----
Вилучений капітал1430----
Усього за розділом I149529838103600
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500----
Довгострокові кредити банків1510----
Інші довгострокові зобов'язання1515----
Довгострокові забезпечення1520----
Цільове фінансування1525----
Усього за розділом II1595----
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
16004800--
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610----
товари, роботи, послуги16157968598565
розрахунками з бюджетом1620457821594
у тому числі з податку на прибуток16218329966
розрахунками зі страхування1625386396
розрахунками з оплати праці163013771392
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами16352056911022
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками1640525--
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків16452273
Поточні забезпечення1660----
Доходи майбутніх періодів1665----
Інші поточні зобов'язання169048974994
Усього за розділом IІІ1695116839138036
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700----
Баланс1900146677241636

Генеральний Директор Стерпул Григорій Іванович
Головний бухгалтер Боброва Наталія Вікторівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 |01 |01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Житлопромбуд-8" за ЄДРПОУ 05409952
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000387554129983
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(288632)(117479)
Валовий:  
     прибуток 
20909892212504
     збиток 2095(--)(--)
Інші операційні доходи 21201039722707
Адміністративні витрати 2130(9981)(7948)
Витрати на збут2150(--)(--)
Інші операційні витрати 2180(11238)(22504)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190881004759
     збиток  2195(--)(--)
Дохід від участі в капіталі 2200----
Інші фінансові доходи 22202588126
Інші доходи 2240----
Фінансові витрати 2250(254)(213)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(7)(24)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290904274648
збиток2295(--)(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-16665-1606
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350737623042
     збиток 2355(--)(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400----
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445----
Інший сукупний дохід до оподаткування2450----
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування2460----
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465737623042

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 238892 81736
Витрати на оплату праці 2505 23326 16491
Відрахування на соціальні заходи 2510 5043 3616
Амортизація 2515 3945 1898
Інші операційні витрати 2520 7381 17458
Разом 2550 278587 121199

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 -- --
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 ----
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -- --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ----
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Генеральний Директор Стерпул Григорій Іванович
Головний бухгалтер Боброва Наталія Вікторівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 |01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Житлопромбуд-8" за ЄДРПОУ 05409952
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000376754188911
Повернення податків і зборів3005----
у тому числі податку на додану вартість3006----
Цільового фінансування3010201270
Надходження від повернення авансів3020921855
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках30252588126
Інші надходження3095737018760
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100(285138)(149396)
Праці3105(18043)(11225)
Відрахувань на соціальні заходи3110(5145)(3403)
Зобов'язань з податків і зборів3115(38313)(12004)
Зобов'язання з податку на прибуток3116(7530)(1436)
Зобов'язання з податку на додану вартість3117(26004)(7081)
Зобов'язання з інших податків і зборів3118(4779)(3487)
Витрачання на оплату повернення авансів3140(6543)(10973)
Інші витрачання3190(11858)(22465)
Чистий рух коштів від операційної діяльності319522794-544
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200----
необоротних активів3205----
Надходження від отриманих:
відсотків
3215----
дивідендів3220----
Надходження від деривативів3225----
Інші надходження3250----
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255(--)(--)
необоротних активів3260(--)(--)
Виплати за деривативами3270(--)(--)
Інші платежі3290(--)(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295----
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300----
Отримання позик33052356045075
Інші надходження3340----
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345(--)(--)
Погашення позик33502836046675
Сплату дивідендів3355(--)(--)
Витрачання на сплату відсотків3360(254)(213)
Інші платежі3390(--)(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-5054-1813
Чистий рух грошових коштів за звітний період340017740-2357
Залишок коштів на початок року34051340915766
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410----
Залишок коштів на кінець року34153114913409

Генеральний Директор Стерпул Григорiй Iванович
Головний бухгалтер Боброва Наталiя Вiкторiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Житлопромбуд-8" за ЄДРПОУ 05409952
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2019 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року4000109--9462728756----29838
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010----------------
Інші зміни4090----------------
Скоригований залишок на початок року4095109--9462728756----29838
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100--------73762----73762
Інший сукупний дохід за звітний період4110----------------
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200----------------
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205----------------
Відрахування до резервного капіталу4210----------------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290----------------
Разом змін у капіталі4295--------73762----73762
Залишок на кінець року4300109--94627102518----103600

Генеральний Директор Стерпул Григорiй Iванович
Головний бухгалтер Боброва Наталiя Вiкторiвна

ХVІ. Твердження щодо річної інформації

Річна інформація Товариства була перевірена аудитором та затверджена рішенням Наглядової ради (Протокол б/н від 17.04.2020).
ПрАТ "БК "Житлопромбуд-8" повідомляє, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинного законодавства України, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень та унаслідок шахрайства або помилки, а також вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Управлінський персонал також несе відповідальність за надані для перевірки документи, що підтверджують інформацію фінансової звітності станом на 31.12.2019р. провадження та стан корпоративного управління та за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
19.04.201922.04.2019Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
19.04.201922.04.2019Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
19.04.201915.03.2019Відомості про проведення загальних зборів